อีกหน่ึงความพิเศษ ท่ีน้อยคนนักจะได้ครอบครอง
 
กับพื้นท่ี200 ตร.ว.ข้ึนไป พร้อมแบบบ้านหรูดีไซน์ดุจงานศิลป์ช้ินเอก
 
ท่ีคุณสามารถรังสรรคไ์ด้เพื่อชีวิตระดับผู้นำเช่นคุณ