ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ

 1. ยื่นคำขอสินเชื่อที่ธนาคารใดก็ได้ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น จากข้อมูลของท่าน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อประมาณ ความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ ท่านสามารถ รับทราบผลการพิจารณาสินเชื่อในเบื้องต้น ณ วันที่ท่านยื่นคำขอสินเชื่อ ธนาคารจะพิจารณาวงเงินกู้จากราคาประเมินของหลักประกัน
 2. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยพิจารณา วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อคุณสมบัติผู้ขอกู้ ความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อ ประเภทและมูลค่า ของหลักประกัน
 3. การนัดหมายเพื่อประเมินหลักประกัน โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ จะติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการหลังจากที่ท่านได้ยื่นใบคำขอสินเชื่อ
 4. ธนาคารจะติดต่อและแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ท่านทราบ ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้ายื่นใบคำขอสินเชื่อ เพื่อเตรียมนัด วันทำสัญญา
 5. หากท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะนัดหมายท่านเพื่อทำสัญญากู้เงิน
 6. ท่านควรเตรียมค่าใช้จ่ายที่เตรียมในวันทำสัญญาเงินกู้ คือ ค่าจดจำนอง ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองเครดิต ค่าเบี้ยประกันภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่นัดหมาย
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 

กรณีประกอบอาชีพอิสระ/
ธุรกิจส่วนตัว

 1. ทะเบียนการค้า
 2. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน
 3. หนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 4. ภาพถ่ายกิจการ
 5. งบดุลบริษัทย้อนหลัง 3 ปี
 

เอกสารทางด้านการเงิน

 1. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 2. บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง (ทุกบัญชีที่มี) 6 เดือน
 3. หลักฐานแสดงรายได้พิเศษอื่นๆ